Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hạ Long năm 2023

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác của Đảng. Nếu thiếu hoặc làm không tốt, Đảng sẽ không tập hợp được quần chúng làm theo cách mạng”, “Dân vận khéo thì làm việc gì cũng thành công”, năm 2023, công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được thành phố Hạ Long quan tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Qua đó, đã thu hút và phát huy sức mạnh từ Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH, nâng cao đời sống người dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.v

Năm 2023, các cấp uỷ, tổ chức Đảng từ thành phố đến cơ sở tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với các nghị quyết, kết luận của trung ương, của tỉnh, thành phố. Triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, tỉnh về công tác dân vận. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, triển khai thực hiện công tác dân vận bám sát chỉ đạo của tỉnh, thành phố và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, bảo đảm sát với thực tiễn. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất công tác dân vận. Xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số một cách toàn diện, hiệu quả. Nhằm khơi dậy sức sáng tạo, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Năm 2023 thành phố đã hoàn thành việc xây mới, quả chữa nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn sớm hơn so với kế hoạch đề ra 15 ngày

Thành phố tập trung thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách, hướng đến chăm lo đời sống của Nhân dân, bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần theo các tiêu chí của “hạnh phúc”, nhất là đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hộ cận nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... đẩy mạnh xã hội hóa, thúc đẩy sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thực hiện hiệu quả, thực chất chủ đề công tác năm 2023 "Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”.

Cùng với đó, thành phố đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền thân thiện gắn với đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thấm nhuần và thực hành bài học dân là gốc của Bác, thành phố đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư và xây dựng phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.

Một trong những cách làm nổi bật là mô hình tiếp công dân vào ngày mồng 01 và 15 hàng tháng. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy chính quyền và cán bộ các phòng, ban liên quan trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Nhờ đó, nhiều ý kiến của người dân đã được xem xét, trả lời, xử lý thấu đáo. Đồng thời làm rõ những vấn đề Nhân dân quan tâm, có những giải pháp khắc phục kịp thời. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại, củng cố mối quan hệ gần gũi, gắn bó, mật thiết, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Mô hình tiếp công dân vào ngày 01 và 15 hàng tháng của UBND thành phố

Với nhiều cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai, thực hiện một cách hiệu quả qua các chương trình, phần việc cụ thể như: Nghị quyết 21- NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn thành phố”. Chỉ thị 20 - CT/TU, ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hạ Long”. Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng khó khăn. Chương trình sửa chữa, đầu tư mới cổng chào, chỉnh trang nhà văn hoá thôn, khu. Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hay các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh và 30 năm thành lập thành Thành phố Hạ Long tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các cấp, các ngành, cán bộ Đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và ngày càng được lan tỏa những giá trị tích cực.

Trong lĩnh vực kinh tế, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp đã tích cực phối hợp đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, vận động nhân dân làm kinh tế, phát huy các thế mạnh, điều kiện tự nhiên và khả năng canh tác của nhân dân, đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển nông, lâm nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời bảo vệ môi trường.

Việc triển khai mô hình dân vận khéo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp đã động viên cán bộ, người lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần tăng năng suất lao động đồng thời tạo môi trường đoàn kết, đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp và người lao động. Đặc biệt, việc thực hiện quy định của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, về điều kiện lao động và quan hệ lao động đã có những bước chuyển mạnh mẽ, mang lại những kết quả tích cực trong thực hiện dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp.

Ông Phạm Xuân Toàn, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh cho biết: “Tổ chức công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, xây dựng nhiều phong trào thi đua. Công đoàn đã đứng ra làm đầu mối xây dựng các tiêu chí để khen thưởng, làm đòn bẩy, thúc đẩy các phong trào thi đua của công ty, được phát động một cách thường xuyên, liên tục và sâu rộng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Những sáng kiến đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đem lại năng suất, chất lượng và thu nhập cho người lao động, góp phần cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động. Công đoàn tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với chuyên môn để động viên người lao động tiếp tục phát huy tốt hơn nữa các hoạt động, phong trào thi đua của công ty, đặc biệt là phong trào phát huy sáng kiến.”

Phát triển kinh tế gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là mô hình dân vận khéo của hội LHPN một số xã Dân Chủ, Bằng Cả, Tân Dân. Hội phụ nữ xã đã phối hợp với đoàn thanh niên, trung tâm học tập cộng đồng xã tuyên truyền vận động chị em, con cháu tham gia các lớp học viết chữ, dạy thêu may trang phục truyền thống của người Dao; tổ chức Hội thi Bánh Giầy, Cơm Lam vào dịp lễ tết. Hoạt động của mô hình đã giúp hội viên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua của hội tại địa phương.

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hạ Long phối hợp thực hiện công tác dân vận và tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng La

Phong trào thi đua dân vận khéo trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng luôn được cấp ủy các cấp thành phố đặc biệt quan tâm. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo hiệu quả đã khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần làm chủ, tự quản của Nhân dân trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Văn Lý, Chính trị viên phó, kiêm chủ nhiệm chính trị, Ban chỉ huy quân sự Thành phố Hạ Long cho biết: “Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào này, lực lượng vũ trang thành phố xác định tiếp tục quán triệt tốt chủ trương của cấp trên, của đơn vị về những điều kiện của từng địa phương để có kế hoạch cụ thể, chặt chẽ và xác định những phần việc trọng tâm, trọng điểm để chủ động, tạo cầu nối giữa địa phương với đơn vị và các doanh nghiệp cũng như Nhân dân để tham gia xây dựng nông thôn mới. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ các cấp để tâm huyết, sáng tạo và nắm chắc nhu cầu của địa phương và nguyện vọng của Nhân dân để phối hợp, tiến hành đúng các nội dung vào từng thời điểm và huy động được nguồn lực, làm sao có trọng tâm, trọng điểm theo những kế hoạch đề ra”.

Các cơ quan tư pháp chú trọng thực hiện công tác dân vận, tập trung đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Các vụ án đều được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, được dư luận đồng tình, ủng hộ. Chủ động phòng ngừa, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Uỷ ban nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội là nòng cốt để Nhân dân làm chủ”. Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật, tạo đồng thuận của Nhân dân đối với các chủ trương mới của Nhà nước, của tỉnh, Thành phố.

Nhiều tuyến đường nối dài, mở rộng nhờ dân vận khéo trong thực hiện Nghị quyết 21 của Thành ủy Hạ Long

Đường làm đến đâu, dân tự nguyện hiến đất, mở rộng diện tích đến đó. Không cần biết diện tích đất, hoa màu, cây cối bị ảnh hưởng thế nào. Chỉ cần có chủ trương của các cấp chính quyền lấy đất mở rộng, nâng cấp đường theo Nghị quyết 21 của Thành ủy hoặc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu... là dân ủng hộ hết lòng đến đó. Phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, ngay cả ở những nơi “tấc đất, tấc vàng” mà người dân cũng không ngần ngại. Vì thế mà những con đường ngày càng được nối dài và mở rộng tại các thôn, khu. Đó là những “con đường dân vận khéo” do chính người dân chung sức xây dựng nên.

Đồng chí Đỗ Mạnh Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng cho biết: “Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Việt Hưng đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, phát huy vai trò của MT TQ và các đoàn thể trong việc vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác dân vận được cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm, nhất là thực hiện các chương trình vận động Nhân dân hiến đất làm các công trình, làm hạ tầng, công trình phúc lợi, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh, đời sống nhân dân trên địa bàn. Trong thời gian tới, phường Việt Hưng chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình trong công tác dân vận, đặc biệt là quan tâm tới cơ sở, phát huy đội ngũ dân vận ở cơ sở để làm tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn”.

Kết quả đó chính là từ việc học và làm theo Bác trong công tác dân vận “dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Lời căn dặn của Người đã để lại bài học quý báu, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy sức dân ở Hạ Long.

Công tác tuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, trong năm, thành phố đã triển khai được 60 dự án...

Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tích Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Nhà và hạ tầng Quảng Ninh cho biết: Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng bệnh viện Phổi Quảng Ninh là công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023). Trong quá trình thi công gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, công ty đã kết hợp với cán bộ phường, khu phố, các phòng ban của thành phố, đặc biệt với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, công tác giải phóng mặt bằng rất nhanh chóng và kịp thời, tạo điều kiên cho nhà thầu có mặt bằng sạch để thi công. Nhà thầu cũng tập trung nhân lực, mọi nguồn lực kinh tế thúc đẩy quá trình thi công, làm cả ngày cả đêm, 2 ca để công trình xong sớm, đạt chất lượng kỹ mỹ thuật, an toàn, hiệu quả”.

Năm 2023, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của BTV Thành uỷ “về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hạ Long”: tích cực vận động nhân dân ra quân làm sạch vỉa hè, rà soát, phá dỡ các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường toàn bộ hệ thống thoát nước, thu gom hơn 4.000m3 phao xốp trôi trên mặt biển vịnh Hạ Long. Duy trì hiệu quả phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Chương trình toàn dân làm vệ sinh môi trường vì một Hạ Long xanh”, vẽ tranh tường, bóc xóa quảng cáo sai quy định tại 33 xã, phường. Nhờ đó, nhiều tuyến đường “Xanh - sạch - đẹp và không rác thải” được gắn biển công trình chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh. Triển khai xây dựng nhiều sân vui chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi, nhà văn hóa thông minh và công trình thanh niên “Tranh tường bích họa”…

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, công tác giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tạo việc làm mới cho 7.400 lao động, bằng 113,8% kế hoạch năm. Hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở cho 108 hộ có khó khăn về nhà ở sớm hơn 15 ngày theo chỉ đạo với tổng kinh phí hỗ trợ trên 6,6 tỷ đồng; xóa 10 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới. Thành phố không còn hộ cận nghèo theo tiêu chí nâng cao của Tỉnh. 120 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được 69 tập thể cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu 1.000.000 đồng/tháng đến đủ 18 tuổi. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước ăn uống hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 100%.

Đó là kết quả của mô hình dân vận khéo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội gắn với chủ đề công tác năm 2023 “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân” trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: “Nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 20 của BTV Thành ủy và phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Hạ Long đã rất tích cực trong việc triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường nói chung, trong đó có hoạt động phân loại rác thải tại nguồn. Có thể nói rằng, những hoạt động của các cấp hội phụ nữ đã góp phần thay đổi dần thói quen, cách làm, cách nghĩ của cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn thành phố về việc phân loại rác thải tại hộ gia đình. Góp phần xây dựng thành phố Hạ Long trở thành thành phố kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình và triển khai có hiệu quả Luật bảo vệ môi trường và hướng dẫn kỹ thuật của Bộ tài nguyên và môi trường về phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hạ Long”.

Mỗi điển hình dân vận khéo là đại diện cho sự nỗ lực và sáng tạo không mệt mỏi của những tập thể, cá nhân cán bộ dân vận đã kiên trì vận động quần chúng tham gia phong trào hành động cách mạng của địa phương. Năm 2023, thành phố có 356 mô hình đăng ký thực hiện trên các lĩnh vực. Các mô hình đã phát huy nội lực tiềm năng, sức mạnh sáng tạo to lớn của quần chúng Nhân dân, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm an ninh quốc phong, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Những kết quả trên đã cho thấy công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hạ Long ngày càng được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và có sức lan tỏa. Thông qua đó đã phát huy truyền thống dân vận của Đảng, xây dưng hình ảnh người cán bộ Đảng viên gương mẫu, tận tụy, sáng tạo của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân theo quan điểm tư tưởng và lời dạy của Bác Hồ. Tập hợp đông đảo và phát huy sức mạnh từ Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Phát huy truyền thống vẻ vang 93 năm công tác dân vận của Đảng, mỗi cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, thực sự trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Thực lòng quan tâm chăm lo lợi ích và đời sống của nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sớm xây dựng Hạ Long thành thành phố kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 469