Hạ Long 3 năm sau khi mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển

Việc thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ theo Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 02/10/2029 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, đây là một chủ trương đúng, sát, phù hợp với tình hình, nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, ủng hộ thể hiện qua phiếu tín nhiệm của cử tri 02 địa phương. Sau gần 3 năm thực hiện, với quyết tâm chính trị, sự chủ động 2 quyết liệt, đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tin tưởng của cử tri, Nhân dân toàn thành phố, cùng với cách làm linh hoạt, sáng tạo, bài bản, khoa học, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn.

 

Việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long đã có tác động lớn về mặt kinh tế- xã hội. Đó là giảm 01 đơn vị hành chính cấp huyện, đã hình thành một đô thị lớn, độc đáo; mở ra không gian phát triến mới rộng lớn với tầm nhìn dài hạn, tối ưu hóa công tác quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, nhất là về đất đai, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa. Sau sáp nhập Thành phố Hạ Long có đủ điều kiện để xây dựng quy hoạch một cách quy mô, tăng khả năng, cơ hội thu hút đầu tư, xã hội hóa vào các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giảm đầu tư công, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và tăng thu ngân sách trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch phát triến kinh tế vùng, hình thành các mô hình kinh tế lớn, tránh tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tự phát, thiếu quy hoạch. Hệ thống giao thông được kết nối, hạ tầng nông thôn được bổ sung đầu tư xây dựng, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Các cơ quan, đơn vị cấp Thành phố được sắp xếp, bố trí đủ số lượng theo hướng tinh gọn, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng tham mưu đề xuất cho cấp uỷ, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh...

 

Việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long đã góp phần thay đổi “Nếp nghĩ”, “Cách làm”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng đổi mới phát triển của nhân dân các xã vùng cao, tạo ra nguồn lực nội sinh cho quá trình xây dựng và phát triển thành phố Hạ Long mới, từ đó làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách giàu, nghèo trên địa bàn Thành phố.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1449